İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu Hys Köroğlu Mağazacılık Aş tarafından güvenlik kameraları ile elde edilen gerçek kişilere ait görüntülerden oluşan kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Mağazalarımız, Genel merkezimiz, depolarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları ve kasa bölümleri hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte ve KVKK 4. Maddede belirtilen ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin ve Denetiminin Sağlanması
 • Taşınır Mal, satışa konu ürün ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ve şirket Avukatına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeple otomatik yollarla elektronik ortamda işlenmektedir.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.korogluavm.com internet sitemizden iletişim  Formu’ nu eksiksiz doldurarak, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak 17 Eylül Mh. İsmail Gönülal sok. No:2/1 Bandırma/Balıkesir adresine göndermeniz ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden info@korogluavm.com e-mail adresimize iletmeniz gerekmektedir.