İşbu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10.maddesi gereğince hazırlanmış olup bu formla, kişisel verilerinizin; özel nitelikli kişisel verilerinizin, iletişim bilgilerinizin işlenmesine, tarafınızca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğiniz, biyometrik/dijital imzanız ve iletişim bilgilerinizi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem ,amaç, Hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.

HYS KÖROĞLU MAĞAZACILIK A.Ş.‘nden ürün temin etmek için Firmamıza bildirdiğiniz veya Firmamızca çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Firmamız ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla resen, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda ise pazarlama faaliyetlerinde kullanma, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama , risk izleme, istihbarat, Firmamızın ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile Firmamızın faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Firmamız doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtiçi-yurtdışı iştiraklerine aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde Firmamızca her tür hizmet alınan yurtiçi-yurtdışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, raporlama, skorlama , risk izleme, istihbarat ve Firmamızı ilgilendiren sair hususlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; Merkez veya şubelerimiz ile anlaşmalı bayiler sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler tarafından web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, İnternet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz sosyal medya müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, ürünün tesliminde, teslim anında yapılan kurulma, yerleştirme sonrası kurulmuş alandaki fotoğrafları ve satış sonrası hizmetleri müteakiben tespit amaçlı alınan fotoğrafları, Kimlik paylaşım sistemi, Adres paylaşım sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direk satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler vb. benzeri yöntemlerle Firmamız müşterileriyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini isteme , işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, eksik yada yanlış işlendiği için düzeltilmesi talep edilen veriler ile silinen kişisel verilerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.